Cartref > Newyddion > Cynnwys

Sut I Wybod Micro-organebau Pridd

Jun 21, 2019

Mae yna lawer o fathau o ficro-organebau pridd, y gellir eu rhannu'n fras yn dri chategori:


image


(1) gweithredol a lluosogi yn y rhisosffer (0.1mm o amgylch y system wreiddiau) planhigion, parasitig mewn planhigion, a micro-organebau symbiotig ar y cyd;

(2) yn gyfrifol am gylchrediad sylweddau yn y pridd a dadelfennu organig micro-organebau;

(3) micro-organebau heb eu cofnodi (gan gyfrif am 99% o gyfanswm nifer y micro-organebau pridd);


  • Beth yw'r effaith ar faint a rhywogaeth micro-organebau pridd?


Mae gwahanol fathau o ddeunydd organig yn cael eu hychwanegu at y pridd, ac mae gwahanol fathau o ficro-organebau yn cael eu actifadu.


Mae arbenigwyr yn credu, pan fydd llawer iawn o ddeunydd organig yn cael ei roi yn y pridd, y bydd y rhywogaeth ficrobaidd yn newid yn fawr mewn amser byr. Ar yr adeg hon, argymhellir gadael braenar y pridd am fwy na 3 wythnos i sicrhau cydbwysedd sefydlog rhywogaethau microbaidd yn y pridd, ac yna tyfu cnydau.


Yn ogystal, mae micro-organebau yn sensitif i amodau amgylcheddol megis tymheredd, gwerth pH pridd a lleithder.


  • Pam mae microbau rhisosffer mor bwysig i dyfiant cnwd?


1. Ar ôl i blanhigion ddod i'r amlwg, gall micro-organebau a all gydfodoli â gwreiddiau cnydau roi chwarae llawn i'w gwrthwynebiad cryf i afiechydon a phlâu yn ystod twf a datblygiad cnydau.


System 2.Root yw sylfaen twf a datblygiad cnydau.


3. Ar ôl i'r hadau egino, bydd y taproot yn tyfu i lawr yn y pridd, a bydd gwreiddiau capilari gwreiddiau ffibrog hefyd yn tyfu.


4. Mae gwreiddiau nid yn unig yn amsugno maetholion a dŵr, ond hefyd yn cynhyrchu secretiadau sy'n cael eu torri i lawr gan ficrobau rhisosffer a'u hailddefnyddio.


  • Sut i ffurfio "strwythur agregau pridd"? Beth mae'n ei wneud?


Mae cysylltiad agos rhwng ffurfio agregau pridd a micro-organebau. Yn syml, mae pridd yn cynnwys grawn crwn bach o bridd sy'n "glynu at ei gilydd" i ffurfio strwythur clwmp. Mae metabolion microbaidd a hyffae ensymatig yn cyfuno ag agregau pridd, ac mae gweithgareddau anifeiliaid pridd fel pryfed genwair yn y pridd yn arwain at agregau mwy.


Mae gan belenni bach well cadw dŵr, tra bod gan belenni mawr athreiddedd aer gwell. Yna mae gan y pridd sydd â strwythur agregau mwy datblygedig well cadw dŵr a athreiddedd aer, felly mae'r pridd yn fwy addas ar gyfer tyfiant cnwd. Mae hefyd yn dangos rheidrwydd micro-organebau amrywiol.


(oherwydd y micro-organebau niferus ac anifeiliaid bach fel pryfed genwair yn y pridd y gellir adeiladu strwythur cyfanredol y pridd a chynyddu dŵr a ffrwythlondeb y pridd)


  • Pa fath o bridd fyddai'n gyfoethog mewn organebau pridd?


Yn gyntaf, bydd y deunydd organig yn cynyddu a bydd y pridd yn tywyllu. Mae gwerth pH y pridd yn amrywio oddeutu 6 (addas ar gyfer tyfu cnydau).


Yn fwy na hynny, bydd cynnydd organebau'r pridd yn hyrwyddo crynhoad pridd, a bydd pridd yn fwy ffrwythlon pan fydd y swm cywir o aer, dŵr a maetholion yn y pridd.


Mae'n fater brys i ailgyflenwi micro-organebau pridd, gwella cynnwys deunydd organig cnydau a gwella amgylchedd tyfu cnydau.


Mae gwella pridd yn hanfodol!